Luật đất đai mới nhất, những điểm cần chú ý

Luật đất đai mới nhất năm 2003 cần lưu ý những điểm và điều khoản sau: 1. Sở hữu đất đai Luật Đất đai tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Nhà nước giữ quyền định đoạt cao nhất đối với đất đai […]