Hồ sơ định giá bất động sản

Xem hồ sơ cá nhân xác định giá trị các tài liệu có liên quan để xác định giá trị xác định giá trị tài sản được thành lập bằng phương pháp thu thập, lưu trữ, phân loại và sử dụng trong quá trình thực hiện xác định giá trị tài sản. Các tài liệu trong việc thẩm định hồ sơ được thể hiện trên giấy, video hoặc các phương tiện truyền thông khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Goldland – Đào tạo nghề bất động sản uy tín nhất

Tài sản thẩm định có trách nhiệm thu thập và ghi lại các tài liệu giá cả và thông tin cần thiết liên quan đến việc xác định giá trị tài sản đủ để:
+ Là một cơ sở cho việc hình thành ý kiến ​​của họ về giá của tài sản cần định giá.
+ Hiện là quá trình định giá đã được thực hiện theo yêu cầu hệ thống và các tiêu chuẩn xác định giá trị
Hồ sơ tài sản định giá được sử dụng cho:
+ Lưu trữ bằng chứng thu thập được trong quá trình thực hiện và định giá bất động sản làm cơ sở cho ý kiến ​​của kiểm toán viên về tài sản theo giá định giá.
+ Trợ giúp cho các bước xác định giá trị.
+ Trợ giúp để kiểm tra, xem xét và đánh giá chất lượng của việc định giá.
+ Trợ giúp cho việc xử lý các tranh chấp hoặc yêu cầu có thể phát sinh trong hoặc sau khi quá trình định giá giữa khách hàng (hoặc bên thứ ba) cho các doanh nghiệp và các tổ chức xác định giá trị.
Nội dung cơ bản của việc thẩm định hồ sơ bao gồm:
+ File name và số serial, ngày thành lập và lưu trữ ngày.
+ Thông tin về các yêu cầu của khách hàng đánh giá.
+ Giá cả các giấy tờ có giá.
+ Hợp đồng ký giữa xác định giá trị xác định giá trị doanh nghiệp và khách hàng.
+ Các phân tích và đánh giá của kiểm toán viên về các vấn đề liên quan đến giá.
+ Được trưng cầu tư vấn về các khía cạnh kỹ thuật, về pháp lý định giá bất động sản (nếu có).
+ Báo cáo đánh giá tài sản và phụ lục kèm theo báo cáo.
+ Giấy chứng nhận xác định giá trị.
+ Thanh lý hợp đồng kỷ lục giá cả giữa các doanh nghiệp, tổ chức và giá cả của khách hàng.