Danh sách giảng viên đào tạo

Danh sách ging viên được B Xây Dng thông qua đào to khóa hc.

 

STT Họ và tên Năm
sinh
Chức
vụ
Trình độ Kinh nghiệm
nghề nghiệp
Nơi công tác
1 Nguyễn Trọng
Ninh
1960 P. Cục
trưởng
Thạc sĩ 25 năm Cục Quản lý nhà & Thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành – HN
2 Đồng Văn Ba 1972 Trưởng
phòng tổng hợp VP bộ tư pháp
Tiến sỹ
luật
13 năm Bộ tư pháp
3 Phạm Văn
Thường
1959 P. Trưởng phòng Kỹ sư 25 năm Cục Quản lý nhà & Thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành – HN
4 Trần Kim
Chung
1961 P. Ban
Khoa học quản lý
Tiến sĩ 25 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW 68 Phan Đình Phùng – Hà Nội
5 Vũ Đình Ánh 1969 Viện phó Tiến sĩ 20 năm Học viện tài chính, 8 Phan Huy Chú, Hà nội
6 Phạm Văn Bình 1971 Phó trưởng khoa Tiến sĩ 20 năm Học viện tài chính, 8 Phan Huy Chú, Hà nội
7 Bùi Ngọc Toàn 1968 Trưởng bộ môn dự án và quản lý dự án Tiến sĩ 13 năm ĐH giao thông
8 Lê Hải Hà 1965 Tiến sĩ 12 năm ĐH giao thông
9 Lê Công Thành 1968 Tiến sĩ 6 năm Công ty tư vấn XD Cầu Giấy, Giảng viên ĐH Giao Thông
10 Phạm Duy Hoà 1972 Thạc sỹ 8 năm Công ty tư vấn XD Cầu Giấy, Giảng viên ĐH Giao Thông