Danh sách giảng viên đào tạo

Danh sách giảng viên được Bộ Xây Dựng thông qua đào tạo khóa học.   STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Trình độ Kinh nghiệm nghề nghiệp Nơi công tác 1 Nguyễn Trọng Ninh 1960 P. Cục trưởng Thạc sĩ 25 năm Cục Quản lý nhà & Thị trường bất động sản – Bộ […]